Regulamin

Regulamin wynajmu apartamentów, zwany w dalszej części "Regulaminem", zawiera procedury i zasady, według których dokonuje się rezerwacji i wynajmu apartamentów według ich definicji zawartej w Regulaminie poniżej oraz określa warunki korzystania z nich.

Dokonanie rezerwacji według zasad określonych w Regulaminie jest jednoznaczne z akceptacją jego postanowień. Brak akceptacji Regulaminu uniemożliwia dokonanie rezerwacji.

Gość – osoba fizyczna lub prawna, korzystająca z Apartamentu będącego w dyspozycji  Wynajmującego na pobyt czasowy.

Apartament – lokal mieszkalny, który Gość  wynajmuje na pobyt czasowy w celach wypoczynkowych i turystycznych.

Wynajmujący - osoba prawna będąca w wyłącznej dyspozycji Apartamentu.

Właściciel obiektu (wynajmujący):

Kato Apartamenty
Anita Kolano
ul. Marii Skłodowskiej Curie 19A/29
41-205 Sosnowiec
NIP: 6442947538 

1. Warunki najmu lokali

Gość korzystając z Usługi zobowiązany jest do przestrzegania następujących zasad:

Odbiór kluczy (kodów) następuje w dniu rozpoczęcia pobytu.

Doba hotelowa w apartamentach zależnie od lokalizacji zaczyna się:
- o godzinie 14:00 i kończy o godzinie 11:00 dnia następnego w apartamentach przy ul. Moniuszki 12,
- o godzinie 15:00 i kończy o godzinie 11:00 dnia następnego w apartamentach przy ul. Słowackiego 12.

W przypadku chęci przedłużenia doby hotelowej gość powinien zgłosić to telefonicznie pod numerem telefonu +48 575 595 000 do godz. 10:00 dnia, w którym upływa termin najmu apartamentu, co jednak nie wiąże Wynajmującego do realizacji prośby. Przedłużenie doby hotelowej wiąże się z dodatkową opłatą.

W przypadku gdy Gość nie wymeldował się z apartamentu przed godziną 11.00 bądź zostawił tam rzeczy osobiste i nie zgłosił chęci przedłużenia pobytu, zostanie obciążony opłatą w wysokości:

50% kwoty od poprzedniej doby przy pobycie do godziny 18.00

100% kwoty od poprzedniej doby przy pobycie po godzinie 18.00

Gość może korzystać z Lokalu jedynie w celach mieszkaniowych i nie może go oddać w dalszy podnajem bez zgody Wynajmującego.

Gość odpowiada za wszelkie szkody, jakie wyrządzi w wyposażeniu Lokalu i w samym Lokalu. Klient zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Wynajmującego o wszelkich szkodach, jakie Klient wyrządził w wyposażeniu Lokalu i samym Lokalu pod numerem telefonu +48 575 595 000. Klient zobowiązują się do ich pokrycia najpóźniej do ostatniego dnia korzystania z Lokalu.

Obowiązują ogólne zasady porządku i spokoju publicznego oraz cisza nocna w godzinach od 22.00 do 7.00 zgodnie z Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. - Kodeks wykroczeń (Dz.U. z 2015 r. poz. 1094)

Przy przekroczeniu tych zasad usługodawca jest upoważniony do natychmiastowego zerwania umowy bez zwrotu opłaty za wynajem lokalu.

Organizacja wszelkiego rodzaju imprez w apartamencie jest zakazana! W przypadku złamania zakazu organizacji imprez Gość jest zobowiązany do zapłaty kary w wysokości 1000 zł. Organizacja imprezy będzie skutkować natychmiastowym wymówieniem lokalu i brakiem zwrotu wpłaconej opłaty za wynajem.

Zapłata kary nie zwalnia Gościa z obowiązku pokrycia ewentualnych szkód.

Ze względu na bezpieczeństwo i komfort gości palenie papierosów / używanie świec w apartamencie jest zabronione! W przypadku złamania zakazu palenia Gość jest zobowiązany do zapłaty kary w wysokości 500 zł.

W przypadku naruszenia zasad pobytu przez Gościa bądź niestosowania się do próśb personelu, Wynajmujący jest uprawniony do potrącenia z kaucji kosztów doprowadzenia Apartamentu do stanu poprzedniego bądź należytego, jak i innych odszkodowań (np. zagubienia kluczy) czy pobytu osoby niezgłoszonej. W przypadku gdy wartość w/w roszczeń przekracza wartość kaucji, Gość zobowiązany jest dopłacić różnicę.

W przypadku rażącego naruszenia przez Gościa zasad Regulaminu Wynajmujący jest uprawniony do odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym. W takim wypadku Gość zobowiązany jest do niezwłocznego opuszczenia Apartamentu. Wszelkie opłaty w tej sytuacji nie podlegają zwrotowi.

2. Opłata za zwierzęta

Istnieje możliwości zabrania ze sobą zwierząt domowych po wcześniejszym zgłoszeniu.

Opłata za zwierzę wynosi od 50 do 100 zł za dobę w zależności od wielkości zwierzęcia.

W przypadku nie uzgodnienia przebywania zwierząt domowych Goście są zobowiązani do zapłaty kary o wysokości 200 zł. Jednocześnie Gość ponosi całkowitą odpowiedzialność za ewentualne szkody wyrządzone przez zwierzę i jest zobowiązany do zadośćuczynienia tym szkodom.

3. Kaucja na czas pobytu w Apartamencie

Wynajmujący zastrzega sobie prawo do pobrania kaucji, w celu pokrycia ewentualnych szkód, powstałych z winy Klienta oraz należnej ceny za pobyt osoby niezgłoszonej. Kaucja zostaje pobrana pierwszego dnia przy rejestracji Klienta i zwrócona mu ostatniego dnia po odebraniu Apartamentu bez uwag. 

4. Reklamacja

Reklamację wnosi się drogą pisemną (mailem lub listownie) w terminie do 14 dni od momentu zakończenia pobytu.

Rozpatrzenia reklamacji dokonujemy do 14 dni roboczych, od momentu wpłynięcia do nas pisemnej reklamacji, w formie w jakiej wpłynęła do nas reklamacja (mail lub listownie).

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, w ciągu 7 dni roboczych od przesłanej odpowiedzi, oczekujemy na kontakt ze strony Klienta z potwierdzeniem zapoznania się z decyzją oraz w przypadku zwrotu kosztów lub części kosztów na podanie danych do wykonania przelewu.

Zwrot kosztów nastąpi w ciągu 7 dni roboczych na wskazany numer konta.

W przypadku braku odpowiedzi terminie 7 dni roboczych zwrot nie będzie realizowany a proces reklamacyjny uznaje się za zakończony. 

9. Dane osobowe

Dokonując rezerwacji na stronach internetowych, Gość wyraża zgodę na umieszczenie jego danych osobowych w bazie danych Usługodawcy odpowiedzialnej za proces rezerwacji. Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji rezerwacji. Rezerwującemu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich aktualizacji. 

10. Postanowienia końcowe

Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Operatorem a Gościa, który jest Konsumentem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Operatorem a Gościa, który nie jest Konsumentem, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Operatora.

W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.